Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla
Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu
Wojciech Mielnik
Zakres
Terytorialny
Wrocław-Śródmieście
Licytacje Komornicze
Nieruchomości
Ruchomości
Licytacje
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu
Wojciech Mielnik
Adres Kancelarii

od 16 marca 2020 r.

ul. Tęczowa 10/1

53-602 Wrocław

Rachunek bankowy:
mBank S.A. O/Wrocław:
64 1140 1140 0000 2902 3100 1001
Kontakt:
Tel. 71 712 71 23
ID komornika do portalu E-sąd : 2117
E-mail: wroclaw.mielnik@komornik.pl

KOMUNIKAT

Ogólnopolski Protest Komorników Sądowych .PDF


Uprzejmie informuję, iż mając na uwadze okoliczności związane ze stwierdzonymi przypadkami zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na terenie województwa dolnośląskiego,
Kancelaria Komornika Sądowego Wojciecha Mielnika będzie w ograniczonym zakresie utrzymywać kontakt ze stronami i uczestnikami postępowania.
Powyższa decyzja podyktowana jest względami bezpieczeństwa sanitarnego ciążącymi na pracodawcy, albowiem zdrowie ludzkie ma najwyższą wartość.

Kontakt pod nr telefonu: 71 712 71 23
ID komornika do portalu E-sąd : 2117

e-mail: wroclaw.mielnik@komornik.pl


Komornik sądowy (…) jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.
Komornikom powierza się w szczególności następujące zadania:
1) wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń;
2) wykonywanie innych tytułów wykonawczych, wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
3) sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.
Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 882)
Monitoring spraw
Dostęp do systemu Monitoring spraw - system ułatwiający współpracę komornika z wierzycielem.
EPUAP
Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
CEPIK
Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców System Dzięki temu systemowi można natychmiastowo sprawdzić jakie auta należą do dłużnika, dokonać ich zajęcia oraz sprzedać w drodze licytacji.
GEODEZJA
Dostęp elektroniczny do Państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego WebEwid, za pomocą którego sprawdza się czy dłużnik jest wpisany do bazy ewidencji gruntów i budynków jako właściciel bądź użytkownik wieczysty nieruchomości.
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu

Wojciech Mielnik

od 16 marca 2020 r.
ul. Tęczowa 10/1 53602 Wrocław
Tel. 71 712 71 23

ID komornika do portalu E-sąd : 2117
E-mail: wroclaw.mielnik@komornik.pl
Uwaga
Niniejsza strona internetowa ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działaności prowadzonej przez kancelarię. Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Ochrona Danych Osobowych
Dane osobowe do Inspektora:
Roman Kwiecinski
e-mail: iod.wroclaw.021@komornik.pl
Wszelkie sprawy zwiazane z przetwarzaniem danych osobowych w Kancelarii nalezy zglaszac do w/w osoby.
Dodatkowe informacje
Komornik informuje, że zamieszcza obwieszczenia o licytacjach wyłącznie na stronie Krajowej Rady Komorniczej http:/www.licytacje.komornik.pl, oficjalnej stronie komornika http://www.komornik-wroclaw.org.pl/, http://www.dawro.pl, http://www.ikomornik.pl/
Kancelaria czynna:

Poniedziałek 7:30 - 16:30

Wtorek 7:30 - 15:30

Środa 7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:30

Piątek 7:30 - 14:30